مرکز تربیت معلم جاوید

سند تحول مدارس هوشمند
شرایط ثبت نام
کادر مدرسه شما

مجتمع آموزشی هوشمند

توضیحاتی در مورد مدرسه شما 

وبسایت و اپلیکیشن به صورت اختصاصی برای مرکز آموزشی شما طراحی خواهند شد

ادامه ...
مجتمع آموزشی هوشمند

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر